Veilig Sporten - Voorkomen van Ongewenst Gedrag

Vennewater Badminton Heiloo (VBH) wil een vereniging zijn waar iedereen, leden en gasten, veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen in de badmintonsport. In onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. VBH heeft een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken en te helpen als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. 

Daarom onderschrijven we de regels en voorschriften over grensoverschrijdend gedrag zoals het NOC-NSF die heeft vastgesteld en opgelegd aan onder andere Badminton Nederland. Deze regels en voorschriften zijn terug te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Daarnaast hebben we eigen regels gemaakt (zie: Veilig sporten bij Vennewater Badminton Heiloo). De belangrijkste hiervan zijn:  

  • Grensoverschrijdend gedrag (niet integer zijn, discrimineren, intimideren, pesten, seksuele intimidatie of misbruik, gebruik van verboden middelen) wordt niet getolereerd
  • We hebben huisregels en een kantinereglement die op deze website staan
  • We hebben gedragsregels die door de bestuursleden, trainers en recreanten coördinatoren gevraagd worden om te ondertekenen
  • We hebben vertrouwenspersonen die kunnen worden benaderd als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en waar in vertrouwen mee gesproken kan worden. Contactgegevens van de vertrouwenspersoon en de manier van werken vind je hier. 
  • Grensoverschrijdend gedrag kan ook gemeld worden bij het bestuur. Het bestuur is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het afhandelen van een incident. Wie de gesprekken vanuit het bestuur doet is afhankelijk van het incident waarbij zoveel als mogelijk onafhankelijkheid wordt betracht.
  • Voor een beperkt aantal functionarissen (bestuursleden met tekenbevoegdheiden trainers) wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.  

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zal het bestuur passende maatregelen treffen. Vennewater Badminton Heiloo is een brede, actieve en maatschappelijk georiënteerde vereniging. Een breedtesport vereniging die de badmintonsport gebruikt als bindmiddel tussen mensen om hen zoveel als mogelijk te laten bewegen en sociaal en actief betrokken te laten zijn.