Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement

 

Versie: Definitief

Datum: 17 april 2024, vastgesteld op de ALV

Documenteigenaar: secretaris bestuur VBH

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging Vennewater Badminton Heiloo, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht op 16 juli 1976 en is gevestigd te Heiloo.
 2. Dit reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte op 30 december 2022.

Artikel 2 - Categorieën leden

 1. De vereniging kent de volgende ledencategorieën:
  1. Gewone leden
  2. Ereleden
  3. Donateurs
 2. Gewone leden zijn mensen die de badmintonsport actief beoefenen, beoefend hebben of willen gaan beoefenen. Daarbij onderscheiden we:
  1. Jeugdleden (junior-leden) zijn leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
  2. Senioren (recreanten): leden ouder dan 17 jaar.
  3. Senioren (competitiespelers): senioren die spelen in de competitie georganiseerd door Badminton Nederland.
 3. Ereleden zijn leden die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering zijn benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen en verder hebben zij alle rechten en verplichtingen van de leden.
 4. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die de vereniging (direct of indirect) financieel ondersteunen.
  1. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  2. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de toegezegde of vastgestelde bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Artikel 3 – Aanmelding voor het lidmaatschap

 1. De aanvraag voor toelating tot het lidmaatschap gebeurt door het indienen van een aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan via de website worden ingediend.
 2. Op het aanmeldingsformulier dient de aanvrager in elk geval het volgende te vermelden:
  1. achternaam;
  2. voorna(a)m(en);
  3. adres en woonplaats;
  4. geboortejaar en geboortedatum;
  5. indien van toepassing: voorletters en achternaam van de wettelijk vertegenwoordiger;
  6. overige contactgegevens, waaronder in elk geval een telefoonnummer en bij voorkeur een e-mailadres.
 3. Indien de aanvrager op het moment van aanmelding de achttienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt, dient het aanmeldingsformulier mede te zijn ondertekend door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers, met vermelding van diens achternaam en voorletters.
 4. Bij de aanmelding verklaart de aanvrager kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van de vereniging.

Artikel 4 - Toelating van leden

 1. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt door de ledenadministratie de volledigheid van de ingevulde gegevens gecontroleerd. Bij onvolledigheid wordt voor zover mogelijk contact opgenomen met de aanvrager om alsnog de gevraagde informatie te verkrijgen. Bij uitblijven van de noodzakelijke informatie, wordt de aanvrager meegedeeld dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.
 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating dat door de ledenadministratie namens het bestuur wordt genomen. Bij twijfel legt de ledenadministratie dit voor aan het bestuur om hierin een besluit te nemen (voorzitter en penningmeester/secretaris). In geval van toelating:
  1. worden de gegevens van het lid opgenomen in de ledenadministratie;
  2. ontvangt het lid van of namens het bestuur een bevestiging van zijn toelating tot het lidmaatschap en (een verwijzing naar) de statuten, reglementen en andere regels die op het lidmaatschap van toepassing zijn;
  3. draagt het bestuur ervoor zorg voor dat het lid wordt aangemeld bij Badminton Nederland (hierna: de bond).
 2. Indien het bestuur besluit de aanvrager niet toe te laten, ontvangt de aanvrager daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht onder opgaaf van redenen. Het bestuur kan besluiten tot niet-toelating indien:
  1. de aanvrager niet voldoet aan de eisen die de statuten en/of reglementen aan het lidmaatschap stellen;
  2. de aanvrager niet tot het lidmaatschap van de bond wordt toegelaten, of wanneer de bond het lidmaatschap van de aanvrager heeft beëindigd.
  3. het bestuur andere gewichtige bezwaren heeft.
 3. Een aanvrager die niet is toegelaten, kan binnen vier weken na dagtekening van dat besluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en heeft daarin de mogelijkheid zijn beroep toe te lichten.

Artikel 5 - Persoonsgegevens

 1. Het bestuur houdt een leden-, ereleden- en donateursadministratie bij, waarin de namen, contactgegevens en overige gegevens van alle leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.
 2. De vereniging is verwerkingsverantwoordelijke voor de in lid 1 bedoelde persoonsgegevens en verwerkt de gegevens met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en het informatiebeveiligings- en privacybeleid van de vereniging (privacyverklaring).
 3. Ieder lid en donateur is verplicht een wijziging van zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie functionaris door te geven.
 4. De vereniging kan de persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving binnen verenigingsverband verstrekken in verband met verenigingsactiviteiten zoals vastgelegd in de privacyverklaring.
 5. De persoonsgegevens worden niet verspreid aan derden zonder dat hiervoor een besluit is genomen door de Algemene Leden Vergadering en het lid hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 6. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking van persoonsgegevens of een bestaande wettelijke verplichting met een maximum van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
 7. Actuele informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt door de vereniging d.m.v. een privacyverklaring gepubliceerd op de website van de vereniging.

Artikel 6 - Algemene rechten en plichten van leden

 1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 7 van dit reglement en artikel 14 van de statuten, hebben leden de volgende algemene rechten en plichten:
  1. het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden;
  2. het recht om te spelen op speelmomenten met een recreatief karakter zoals gepubliceerd op de website van de vereniging.
  3. het recht om deel te nemen aan de beraadslaging en stemmingen in de ledenvergaderingen;
  4. het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;
  5. het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend;
  6. de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, alsmede de voorschriften van de bond.
  7. de plicht tot het zich onthouden van misdragingen op het gebied van seksuele intimidatie, ongeoorloofde beïnvloeding van wedstrijden (matchfixing) en doping’ zie ook artikel 8, punt 2 van dit reglement.
  8. de plicht tot het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging, indien dat door de algemene ledenvergadering is besloten.

Artikel 7 – Contributie en andere geldelijke verplichtingen

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks wordt vastgesteld (artikel 8 lid 2 van de statuten). Voor de verschillende ledencategorieën, waaronder de categorieën zoals opgenomen in artikel 2 van dit reglement, kan een verschillende bijdrage worden vastgesteld.
 2. De leden zijn gehouden deze contributie te betalen binnen 1 maand na ontvangen van het schrijven van de penningmeester.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. De ontheffing zoals bedoeld in artikel 8 lid 3 van de statuten, kan alleen onder bijzondere omstandigheden worden verleend, waaronder langdurige ziekte, noodzakelijk verblijf in het buitenland of op grote afstand van de vereniging, of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Tegen een besluit van het bestuur hierover staat geen beroep open.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het bestuur kan hier bij het bestaan van bijzondere omstandigheden van afwijken. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
 6. Het bestuur kan automatische incasso aanbieden aan de leden voor het betalen van de contributie. Indien een lid hiertegen bezwaar heeft, moet een alternatief worden geboden. Voor dit alternatief kunnen door het bestuur extra kosten in rekening worden gebracht die in verband hiermee door de vereniging redelijkerwijs moeten worden gemaakt.
 7. In geval van het niet (geheel en/of tijdig) voldoen aan de betalingsverplichting kan het bestuur besluiten het lid uit te sluiten van het recht deel te nemen aan verenigingsactiviteiten.

Artikel 8 - Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging en/of het bestuur worden geschaad.
 2. De vereniging heeft een reglement Veilig sporten bij Vennewater Badminton Heiloo. In dit reglement zijn maatregelen uitgewerkt om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan (gedragsregels) en staan sancties die kunnen worden opgelegd als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In het reglement is uitgewerkt wat in de vereniging onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan.
 3. De vereniging heeft huisregels waarin de praktische afspraken staan over hoe te gedragen in de badmintonhal. De vereniging heeft een kantinereglement voor de specifieke gedragsregels in de kantine. Deze regels zijn gepubliceerd op de website van de vereniging.
 4. Het bestuur is belast met het (doen) opleggen van straffen namens de vereniging. Daarnaast kunnen straffen worden opgelegd door of namens de bond. In de procedure voor het opleggen van straffen wordt het beginsel van hoor en wederhoor toegepast.
 5. Het bestuur is bevoegd om, naast een straf die aan een lid wordt opgelegd door of namens de bond, een bijkomende straf namens de vereniging op te leggen.
 6. Tegen een beslissing tot het opleggen van een straf door het bestuur kan het lid beroep instellen bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient, uiterlijk zes maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene ledenvergadering. Indiening kan per gewone post of per e-mail aan de secretaris van de vereniging. Het bestuur is gehouden het beroep te agenderen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Indien de algemene ledenvergadering niet binnen zes maanden na het opleggen van de straf gepland staat, dient hiervoor een bijzondere algemene ledenvergadering te worden gehouden.
 7. Een besluit tot schorsing van een lid wordt aan het lid zo spoedig mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar gemaakt.
 8. Een periode van schorsing kan niet langer zijn dan zes maanden en kan niet worden verlengd.
 9. De periode van schorsing gaat in op de dag waarop het besluit tot schorsing is genomen, tenzij in het besluit anders is vermeld.
 10. Een schorsing vervalt na afloop van de periode waarvoor deze is opgelegd.
 11. Tijdens de periode van schorsing kan door of namens het desbetreffende lid geen enkel aan diens lidmaatschap verbonden recht worden uitgeoefend, met uitzondering van de aan hem toegekende rechten in het kader van de behandeling van zijn schorsing door de algemene ledenvergadering. Het desbetreffende lid kan tijdens de periode van schorsing ook geen vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten.

Artikel 10 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en voorts algemene leden, die allen meerderjarig en lid van de vereniging moeten zijn. Het bestuur schrijft alle bestuursleden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en houdt deze inschrijving actueel.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, in dit reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van de vereniging;
  2. de uitvoering van de door de Algemene Leden Vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten, reglementen en besluiten;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam voor de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig. De datum en tijdstip voor de volgende bestuursvergadering wordt in de bestuursvergadering vastgesteld of als de voorzitter of ten minste twee leden van het bestuur dit wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn. Een vergadering op verzoek van de voorzitter of (ten minste twee) andere bestuursleden dient binnen maximaal twee weken te worden gehouden.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Zoals vastgelegd in artikel 10 van de statuten worden besluiten bij gewone meerderheid van geldige stemmen genomen. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter 1 stem extra.

Artikel 11 – Taken van de bestuursleden

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld, met inachtneming van artikel 16 van de statuten. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen;
  3. zorgen dat alle taken en verantwoordelijkheden van bestuur en commissies zijn vastgelegd in een document.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor een besluitenlijst van de vergadering en stelt die na instemming van alle bestuursleden ter beschikking aan de coördinator communicatie voor gebruik in de nieuwsbrief;
  5. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  6. zorgt voor de naleving van de regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens (AVG, etc.);
  7. vraagt Verklaringen omtrent Gedrag (VoG) voor de functionarissen genoemd in het reglement Veilig sporten bij Vennewater Badminton Heiloo.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven en draagt daarbij zorg voor de inrichting van het “vier ogen principe” zoals bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten;
  4. zorgt voor de verplichtingen van de vereniging tegenover de belastingdienst;
  5. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebben de ingekomen stukken te bewaren;
  6. brengt in de algemene vergadering namens het bestuur verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 1. Taken van een bestuurslid met portefeuille Algemeen
  1. Uitvoering en coördinatie van technische zaken (hal beheer) in overleg met het bestuur van de Stichting Badmintonhal Heiloo ‘81;
  2. Andere taken zoals in het bestuur zijn afgesproken.

Artikel 12 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Er is geen maximum gesteld aan het aantal herverkiezingen. De eerste maal zal een herverkiezing geschieden volgens het onderstaand rooster.

1e jaar:        voorzitter

2e jaar:        secretaris en een bestuurslid met portefeuille Algemeen.

3e jaar:        penningmeester

 1. Het bestuur kan kandidaten voorstellen voor een bestuursfunctie.
 2. Er is geen maximum aantal vastgesteld voor herverkiezingen.
 3. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de gestelde kandidaten worden opgenomen in de agenda van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
 4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die in het bestuur wordt geambieerd.

Artikel 13 – Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

 1. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
 2. Het bestuur dient zich integer en transparant op te stellen en te waken voor verstrengeling van belangen.
 3. Het bestuur bevordert in dat verband een open cultuur van beraadslaging, besluitvorming en verantwoording.
 4. Van tegenstrijdig belang is sprake wanneer een betrokkene te maken heeft met een zodanig onverenigbaar belang dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of hij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft of zal laten leiden door het belang van de vereniging. Bij de beantwoording van de vraag of hier sprake van is, moet met alle relevante omstandigheden van het concrete geval rekening worden gehouden.
 5. Onder belangenverstrengeling wordt verstaan: een vermenging van het belang van de vereniging met het (persoonlijk) belang van de betreffende persoon of dat van personen waarmee zij een familie- of vergelijkbare relatie hebben, waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in het belang van de vereniging niet langer is gewaarborgd.
 6. Als het bestuur van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang en/of verstrengeling van belangen die van materiële betekenis zijn voor de vereniging, is het betreffende bestuurslid gehouden af te treden.
 7. Indien het bestuur concludeert dat een bestuurslid een met de vereniging incidenteel tegenstrijdig belang heeft of sprake is van een voor de vereniging ongewenste (schijn van) verstrengeling van belangen anderszins, geldt in aanvulling op het bepaalde in bijlage 2 Gedragsregels/codes van Veilig sporten bij Vennewater Badminton Heiloo het navolgende:
  1. alle eventuele rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste (schijn van) verstrengeling van belangen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen;
  2. in het bestuursverslag (jaarverslag) wordt over deze rechtshandelingen verantwoording afgelegd.

Artikel 14 – Geheimhoudingsplicht, integriteit en beëindiging lidmaatschap bestuur en commissies

 1. De leden van het bestuur en commissies zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van de uitoefening van hun functie krijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.
 2. Voor functies die een bijzondere vertrouwelijkheid kennen en/of waarvoor integriteit en omgangsvormen een belangrijk onderdeel van de functie zijn, zal de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag als eis stellen. Het bestuur heeft een privacyverklaring hiervoor vastgesteld die is gepubliceerd op de website.
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur of een commissie is de betreffende persoon verplicht alle in zijn bezit zijnde stukken, bescheiden en andere informatiedragers met betrekking tot zijn functie onverwijld over te dragen aan het bestuur of indien het digitale bestanden betreft te verwijderen van of uit zijn/haar computer(s), gegevensdrager(s) en/of emailaccount(s).

Artikel 15 - Kascommissie

 1. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester en de overige bestuursleden te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering zal hierover een separaat besluit nemen. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 16 - Continuïteitscommissie

 1. Conform artikel 9 lid 10 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de continuïteitscommissie benoemd.
 2. De continuïteitscommissie bestaat uit ten minste drie leden.
 3. De continuïteitscommissie treedt in de bevoegdheden van het bestuur in geval van belet en/of ontstentenis van alle bestuursleden. Belet is tijdelijke onmogelijkheid om de bestuursfunctie uit te oefenen. Ontstentenis is blijvende onmogelijkheid om de bestuursfunctie uit te oefenen.
 4. De continuïteitscommissie is gehouden alle lopende zaken van de vereniging te behartigen en hiervan verslag te doen aan de algemene ledenvergadering en dat te doen wat van een bestuur mag worden verwacht.
 5. Is het aantal leden van de continuïteitscommissie minder dan drie, dan blijft de continuïteitscommissie bevoegd.
 6. Lid van de continuïteitscommissie kunnen niet zijn:
  1. bestuursleden;
  2. leden van de kascommissie;
  3. (indien benoemd) leden van een tuchtcommissie van de vereniging.
 7. Leden van de continuïteitscommissie worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Leden Vergadering.
 8. Een lid van de continuïteitscommissie treedt af volgens een door het continuïteitscommissie vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een lid van de continuïteitscommissie tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een continuïteitscommissie treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene ledenvergadering na afloop van drie jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredend lid van de continuïteitscommissie kan tweemaal worden herbenoemd.
 9. Een lid van de continuïteitscommissie defungeert voorts door schriftelijk bedanken met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
 10. Een lid van de continuïteitscommissie defungeert voorts doordat hij niet langer aan de in lid 6 gestelde vereisten voldoet.
 11. Leden van de continuïteitscommissie kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

 

Artikel 17 - Overige commissies en functies

1. Behoudens de algemene ledenvergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de vergadering en de commissies.

2. Naast de kascommissie en de continuïteitscommissie kent de vereniging de volgende commissies en functionarissen, te weten:

 1. Jeugdcommissie (JC):
  1. De JC bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd in de vereniging.
  2. De voorzitter van de JC is de contactpersoon naar het bestuur van de vereniging. Periodiek vindt er een overleg plaats met het bestuur over de evaluatie van het seizoen en de nieuwe plannen.
  3. De JC heeft als belangrijkste doel een geborgen, veilige en prettige ambiance te creëren voor de jeugdgroep waarbij plezier erg belangrijk is.
  4. De jeugdcommissie communiceert tijdig naar de jeugdleden en ouders over competitieonderwerpen zoals; rooster voor het team, competitie-evaluatie, teamsamenstelling en trainingen.
  5. De jeugdcommissie communiceert met de trainers en zorgt desgewenst vervanging voor de trainer in overleg met het bestuur.
 1.   b. Competitiecommissie (CC)

                                         a. De CC bestaat uit competitiespelers en waar nodig aangevuld met de trainer van de senioren. In de competitiecommissie is één lid

                                              competitieleider die namens de vereniging contacten heeft met de bond en de regio over de competitie.                                         

                              b. De voorzitter van de CC is de contacpersoon naar het bestuur van de vereniging. Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen bestuur

                                               over de evaluatie en de nieuwe plannen.

                                        c. De CC heeft als belangrijkste doel een gezellige, prettige ambiance te creëren voor de competitiegroep waarbij plezier erg belangrijk is.

                                             Daardoor wordt het aantal competitieteams behouden of kan dit worden uitgebreid bij toename van het aantal spelers.

                                        d. De CC communiceert tijdig naar de leden over competitieaangelegenheden zoals: roosters voor het team, barbezetting, competitie-

                                              evaluatie, teamsamenstelling en trainingen.

           c. Technische commissie (TC):

                             a. De TC bestaat uit leden van de vereniging met inzicht in de technische aspecten van badminton.

                              b. De TC heeft als belangrijkste doel het technische beleid te ontwikkelen en coördineren van de uitvoering ervan.

                              c. De TC communiceren met de JC, CC, RC-ers en trainers van de vereniging.

                              d. De voorzitter van de TC is de contactpersoon naar het bestuur van de vereniging.

 

       d.   Barcommissie (BC):

                             a. De BC is verantwoordelijk voor het kantinebeheer.

                             b. Is verantwoordelijk voor het kantinereglement, assortiment van de kantine; voorraadbeheer, prijsstelling van het assortiment; barbezetting.

                            c. De voorzitter van de BC is contactpersoon voor het bestuur

     

    e. Sponsorcommissie (SC)

                 aDe vereniging heeft een sponsorcommissie die verantwoordelijk is voor de activiteiten die samenhangen met het verkrijgen en behouden van

                                   sponsoren.

                            b.  Leden van de commissie zijn de leden van de vereniging die het leuk vinden om andere geldstromen voor de vereniging te vinden. In het

                                  bestuur heeft de voorzitter de portefeuille sponsoring onder zich.

                            c.  Stellen jaarlijks het sponsorportfolio bij.

                               d.  Zoeken actief naar sponsoren.

                             e Promoten de sponsoren bij de leden en via de publiciteit (intern en extern)

                              

     f. Recreanten contactpersoon (RC-er)

                 a. Coördineert voor het speelmoment de activiteiten en bewaakt de onderlinge afspraken o.a. voor openen en sluiten hal en kantine. 

                 b. Afspraken maken over benodigde middelen (waaronder shuttles) per speelmoment.

                             c.  Controleren lidmaatschap in samenspraak met de ledenadministratie.

                             d.  Opvang nieuwe leden.

                             e.  Bijdrage leveren aan vrijwilligers- en sponsortoernooi.

                             f.   Afstemmen met de barcommissie over assortiment.

                                 

     g. VEnshop:

 

                a. De vereniging beheert een winkel (VENshop) voor badminton accessoires zoals schoenen, rackets, kleding en tassen.

                b. De VENshop wordt beheerd door leden van de vereniging die verantwoordelijk zijn voor de in- en verkoop.

                            c.  De opbrengst van de VENshop komt en goede aan de vereniging.

                           

         h. Competitieleider senioren (CLs):

                          a. Is namens de vereniging verantwoordelijk voor het overleg en afstemming met Badminton Nederland over de competitie senioren.

                          b. De CLs is lid van de CC.

 

         i.  Competitieleider jeugd (CLj):

                      a. Is namens de vereniging verantwoordelijk voor het overleg en afstemming met Badminton Nederland over de competitie junioren.

                      b. De CLj is lid van de CC.

 

         jCoördinator communicatie (Ccom):

                         a. Is namens het bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor de coördinatie voor interne en externe communicatie conform het vastgestelde

                              communicatieplan.

                          bBeheert de website en verzorgt het periodiek versturen van de nieuwsbrieven

 

      k. Trainers:

                        a. De vereniging heeft minimaal 1 trainer voor de seniorencompetitiespelers.

                         b. De vereniging heeft minimaal 1 trainer voor de jeugd(competitie)spelers. 

 

      l. Vertrouwenspersoon

                                 a. De vereniging heeft minimaal 1 vertrouwenspersoon.

                       b. Contactgegevens en werkwijze is gepubliceerd op de website.

         m. AVG-coördinator:

                     a. De vereniging heeft een AVG-coördinator.

                      b.  Is eigenaar van het document Privacyverklaring Vennewater Badminton Heiloo.

        n. Beheerder ledenadministratie:

                  a. Beheert namens het bestuur de administratie van de leden.

                     b. Geeft wijzigingen in het ledenbestand door aan de bond.

 

 

3. De benoeming tot lid van een commissie en recreantencoördinator geschiedt door het bestuur voor onbeperkte duur of tot de opdracht is volbracht of

      ingetrokken.

4. De benoeming tot trainer geschiedt door het bestuur voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

5. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd.                  Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van dit reglement.

6. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag.

7. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

8. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

9. Het bestuur wijst ten minste één vertrouwenscontactpersoon aan. De naam en wijze van contactlegging staat vermeld op de website.

 

Artikel 18 – Algemene Leden Vergadering

 

 1. Indien de actualiteit dit rechtvaardigt, kunnen ter vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd die niet bij de oproep zijn vermeld.
 2. Recht tot deelname aan de Algemene Leden Vergadering is vastgelegd in artikel 14 lid 1 van de Statuten van de vereniging.
 3. Ouders van minderjarige leden kunnen deze vertegenwoordigen in de Algemene Leden Vergadering en worden beschouwd als uitgenodigd door het bestuur.
 4. Indien dit bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat het lid via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemend lid wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Er kan niet worden bepaald dat alle stemmen op deze wijze voorafgaande aan de vergadering moeten worden uitgebracht.
 5. Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

Artikel 19 - Kostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om bestuursleden, commissieleden en/of overige vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen tot ten hoogste het maximale belastingvrije bedrag zoals door de belastingdienst is bepaald.

           2.In bepaalde gevallen kan het bestuur besluiten om vrijwilligers vrij te stellen van betalen van contributie: Trainers in het bezit van een trainersdiploma van

                       de bond en die zelfstandig training geven.

       3. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en

             verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de bond vast te stellen normen en voorwaarden.

 

Artikel 20 – Clubkleding voor competitie

Het sporttenue van de vereniging wordt periodiek (gewoonlijk 3 jaar) vastgesteld. Bij het vaststellen wordt de CC en JC betrokken. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit een shirt en een broek of rokje.

 

Artikel 21 - Accommodatie van de vereniging

 1. De accommodatie van de vereniging wordt beheerd door de Stichting Badmintonhal Heiloo ’81.
 2. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de accommodatie aanwezig.
 3. De accommodatie is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden en bezoekers mededeling gedaan.
 4. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde ruimten van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
 5. Voor gebruik van de accommodatie heeft de vereniging vastgestelde huisregels en een kantinereglement die zijn gepubliceerd op de website.

Artikel 22 – Competitie en Wedstrijden

 1. Leden worden tijdig in de gelegenheid gesteld om aan te geven dat zij competitie willen spelen. Daarbij wordt het lid gewezen op het gestelde in lid 4 van dit artikel van het reglement.
 2. Op basis van de aanmeldingen stelt de CC samen met de trainers de samenstelling van de teams op.
 3. Het aantal teams wordt aan Badminton Nederland opgegeven voor de door de bond aangegeven datum.
 4. Als een speler die zich heeft opgegeven om competitie te spelen zich terugtrekt nadat het aantal teams is opgegeven bij de bond, zullen de eventuele financiële consequenties die aan de vereniging worden opgelegd worden verhaald op de speler.
 5. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld.
 6. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan aanvoerder van het desbetreffende team en indien nodig de competitieleider.
 7. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 8. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder.
 9. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de bond toestemming is verleend.
 10. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een team en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, wordt melding gemaakt op de website en de nieuwsbrief. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid en verzekeringen

 1. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen of accommodatie van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. Leden worden geacht een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 2. Leden die voor de vereniging zorg dragen voor het vervoer van andere leden naar uitwedstrijden of activiteiten van de vereniging buiten de eigen accommodatie, dragen zorg voor een aanvullende schade inzittenden verzekering.
 3. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de bond kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 24 - Representatie

Het bestuur is bevoegd tot het verstrekken van attenties.

 

Artikel 25 - De nieuwsbrief

 1. De nieuwsbrief verschijnt minimaal 6x per seizoen. Dit kan in digitale vorm gebeuren. Voorts kan het bestuur communiceren met de leden via e-mails.
 2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging niet schaden.
 3. De nieuwsbrieven zijn het middel om met de leden te communiceren. Leden kunnen zich hiervoor niet afmelden.

 

Artikel 26 - Sponsoring

 1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. De sponsorcommissie (zie ook artikel 17, lid 2) is bevoegd binnen deze richtlijnen onderhandelingen te voeren met potentiële sponsors, maar sponsorovereenkomsten kunnen alleen worden aangegaan door het bestuur.
 2. De vereniging heeft een Club van 100 die jaarlijks een donatie schenkt aan de vereniging.

Artikel 27 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 7 dagen bedragen.
 2. Bij de oproeping wordt de voorgestelde wijziging medegedeeld of wordt verwezen naar de plaats waar het wijzigingsvoorstel – al niet digitaal – is te raadplegen.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 28 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van (wijzigingen van) het reglement in de Algemene Leden Vergadering wordt de tekst zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na bekendmaking aan de leden.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 17 april 2024.

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter: P. van Balen