Reanimatie en AED

Woensdag 8 mei 2013 heeft er een training reanimeren plaatsgevonden onder deskundige leiding van de EHBO.

Hieraan hebben 9 leden deelgenomen:

Het is natuurlijk belangrijk, dat er altijd iemand aanwezig is, die in geval van nood weet, wat er kan en moet gebeuren door reanimatie en het gebruik van de AED tot er professionele hulp arriveert. Hierover bestaan nogal wat misverstanden! Ook sommige deelnemers aan de training bleken een verkeerd beeld te hebben van het AED-apparaat dat in de sporthal hangt.

Daarom hierbij een korte samenvatting van deze lesstof:

Op de eerste plaats is het belangrijk, dat bij plotselinge hartstilstand direct meetregelen worden genomen. Hierbij gaat het erom te proberen het hart weer aan het werk te krijgen om toevoer van zuurstof naar de hersenen te herstellen.  Dit reanimeren is een combinatie van hartmassage via borstindrukken en mond-op-mondbeademing .
Dit blijft het eerste en belangrijkste wat zo spoedig mogelijk ter hand moet worden genomen.
Er is geen enkel apparaat, wat dit kan overnemen, dit blijft handwerk.
Pas wanneer dit in gang is gezet en het hart reageert niet, kan als 2e stap het AED-apparaat te hulp worden geroepen. Dit apparaat kan door middel van een stroomstoot defibrilleren. Dit AED-apparaat hangt in de hal aan de wand ter hoogte van het kantoortje. Het kan zo uit de houder worden genomen en ingeschakeld. Zodra dit gebeurd geeft het apparaat zelf instructies over de te volgen handelingen. Ook zit er een uitgebreid handboek bij met afbeeldingen over de gehele reanimatieprocedure.

Nu zal het duidelijk zijn, dat als het moment zich voordoet, dat er handelend moet worden ingegrepen er geen tijd meer is om een handboek te gaan doornemen. Het is daarom voor iedereen aan te bevelen, om dit boekwerk eens te pakken en op een geschikt moment eens door te nemen. Let wel!, doe dit ergens in de sporthal en neem het boek niet mee naar huis, want dan is het op een bepaald moment verdwenen en grijpt een ander mis!

We hopen allemaal, dat het nooit nodig zal zijn, maar als het werkelijk een keer nodig is kan iedere minuut bepalend zijn voor leven of dood en gaat het erom te proberen het hart op gang te brengen tot er professionele hulp arriveert van een ambulance. Het is dus van levensbelang, dat er iemand is die   A) het hoofd koel houdt en B) de organisatie ter hand neemt en taken verdeeld en C) weet welke handelingen moeten worden verricht.

De garantie hierop is het grootst, wanneer er zoveel mogelijk mensen binnen onze vereniging zijn, die zich hier op zijn minst een keer in hebben verdiept. Wilt u ook getraind worden in reanimeren en het gebruik van het AED-apparaat, meldt u dan aan bij Ben Denekamp.

Momenteel zijn getraind:

Agnes Ranzijn
Jan Groteboer
Mart Fatels
Marion Commandeur
Willem Koreman
Michelle Geul
Marije de Wijs
Ton Bruin
Ben Denekamp
Matthijs de Moel