Statuten 2022

STATUTEN Vennewater badminton heiloo

 

Na wijziging bij akte op 30 december 2022 verleden voor mr. M.A.R. van Rijswijk, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. S. Juffermans-de Vries, notaris gevestigd te Dijk en Waard:

 

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "Vennewater Badminton Heiloo" en is gevestigd te Heiloo.

DOEL

Artikel 2

1.    Het doel van de vereniging is de bevordering van de sport in het algemeen en in het bijzonder van de badmintonsport en het bevorderen van sociaal contact tussen haar leden.

2.     Zij probeert dit doel te bereiken door

       a.    het verkrijgen van de beschikking over accommodaties, bestemd of geschikt voor de beoefening van de badmintonsport en het beheren, exploiteren en onderhouden van deze accommodaties;

b.    het doen geven van lessen en voorlichting op het gebied van de badmintonsport;

c.     het organiseren van wedstrijden en evenementen op het gebied van de badmintonsport.

 

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1.     De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

2.     Gewone leden zijn zij, die de badmintonsport actief beoefenen of beoefend hebben dan wel willen gaan beoefenen.

3.     Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door het bestuur zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

4.     Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet vatbaar voor overdracht of overgang.

5.    Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

       Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, mits de desbetreffende leden tevoren daarvoor hun toestemming hebben verleend.

       De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan Badminton Nederland en gegevens die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.

 

TOELATING

Artikel 5

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden en donateurs.

2. Leden van de vereniging zijn:

a.     zij die bij het van kracht worden van deze bepalingen het (junior)lidmaatschap van de vereniging bezitten en wier (junior)lidmaatschap niet inmiddels is geëindigd; het juniorlidmaatschap wordt bij het van kracht worden van deze bepalingen omgezet in een gewoon lidmaatschap;

b.    zij die op grond van een schriftelijke aan het bestuur gerichte aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap door het bestuur als lid zijn toegelaten.

3.     Degene die het lidmaatschap aanvraagt verstrekt het bestuur alle gewenste inlichtingen en inzage van verlangde bescheiden. Een minderjarige dient een schriftelijke toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Het bestuur geeft de aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van het besluit van het bestuur. Bij niet-toelating wordt bericht gedaan zonder opgave van redenen.

4.     Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.     Het bestuur is bevoegd om een toegelaten natuurlijk persoon als lid aan te melden bij de vereniging: Nederlandse Badminton Bond, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk adres Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40594668, hierna te noemen: Badminton Nederland. Het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van Badminton Nederland.

 6.    De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en besluiten van organen van Badminton Nederland, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de vereniging en van Badminton Nederland in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld.

 

Artikel 6

1.     Het lidmaatschap eindigt:

a.     door het overlijden van het lid;

b.    door opzegging door het lid;

c.     door opzegging door de vereniging;

d.    door ontzetting.

2.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen gebeuren tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is wel mogelijk:

a.     wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b.    binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;

c.     binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging.

Wanneer een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3.     Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan ook alleen gebeuren tegen het einde van een verenigingsjaar.

De opzegging wordt gedaan door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Wanneer een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4.     Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting wordt gedaan door het bestuur dat het betrokken lid zo snel mogelijk van het besluit met opgave van redenen hiervan op de hoogte stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van dit bericht in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Tijdens de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

       De algemene vergadering kan alleen tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5.     Ingeval een lid uit het lidmaatschap van Badminton Nederland wordt ontzet, is de vereniging op die grond verplicht na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan.

6.     Wanneer een lid het lidmaatschap van Badminton Nederland heeft opgezegd dan wel wanneer Badminton Nederland aan het lid het lidmaatschap heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.

7.     De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden of na opzegging van haar lidmaatschap van Badminton Nederland namens de betrokkene diens lidmaatschap van Badminton Nederland op te zeggen; de vereniging draagt hiervoor zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van Badminton Nederland.

8.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

9.     Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde over "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

 

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Zij hebben het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8

1.     De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2.     Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ere-leden de hiervoor gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

3.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

4.     Aan de leden kunnen andere verplichtingen van geldelijke aard, alsook verplichtingen van niet-geldelijke aard worden opgelegd. Deze verplichtingen worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

 

BESTUUR

Artikel 9

1.     Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. De voorzitter wordt in functie benoemd. Voorts kent de vereniging in elk geval een secretaris en een penningmeester. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2.     In geval van ontstentenis of verhindering van de voorzitter, secretaris of penningmeester kan het bestuur een plaatsvervanger met tijdelijke waarneming van de betreffende functie belasten.

3.     De benoeming van bestuursleden geschiedt op voorstel van het bestuur. Ieder lid kan zichzelf bij het bestuur aanmelden als kandidaat bestuurslid.

4.     Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

5.     Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

6.     Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Een bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

7.     Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;

a.     ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.    door bedanken;

c.     door overlijden;

d.    door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

e.     door ontslag verleend door de algemene vergadering.

       f.     door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.

8.     In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

9.    Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

       Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

       a.    de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

        b.    de bestuurder is geschorst.

10.  De continuïteitscommisie wordt op voorstel van het bestuur benoemd door de algemene vergadering en heeft als taak zorg te dragen voor de continuïteit van de vereniging en haar organisatie. De continuïteitscommissie legt rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering.

11.       Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:

       -      het lidmaatschap van de kascommissie;

       -      (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;

       -      het lidmaatschap van de continuïteitscommissie;

       -      het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Badmintonhal Heiloo '81.

 

Artikel 10

Bestuursfuncties- Besluitvorming van het Bestuur

1.    Naast de door de algemene vergadering benoemde voorzitter verdeelt het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

2.    Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

3.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

4.    a.    Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 3, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

       b.    Een bestuurslid heeft in de vergadering één stem.

       c.    In het geval de stemmen staken heeft de voorzitter één stem extra.

       d.    Blanco stemmen zijn ongeldig.

5.    Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.

6.    a.    Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

       b.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.

       Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

8.    Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie.

9.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Artikel 11

Bestuursbevoegdheid

1.    Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.    Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.

3.    Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.

4.    Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

5.    Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen

6.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

7.    Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

8.    Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent (10%) zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.

9.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden gedaan.

10.  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

       a.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

       b.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;

       c.    het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

              Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 12

Vertegenwoordiging

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2.    a.    De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

       b.    Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven te vertegenwoordigen.

3.    a.    De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden     toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders       voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of     voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de     vereniging worden ingeroepen.

       b.    De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot                                     vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in artikel 11 lid 9 en 10                                      bedoelde handelingen.

4.    Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, tenzij anders bij de oproeping is bepaald.

 

Artikel 14

1.     Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, bestuursleden die geen lid zijn van de vereniging alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.     Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste drie personen als gevolmachtigde optreden.

Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem.

3.     Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4.     De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

5.     Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 15

1.     De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander aanwezige bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.     Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.     Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 16

1.     Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

2.     Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

3.    Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch alleen door benoeming van een andere commissie.

4.     Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.     Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.     Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

7.     Het bestuur is verplicht de bescheiden genoemd in lid 3 zeven jaren lang te bewaren.

 

Artikel 17

Digitale algemene vergadering

1.     Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2.     Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

       Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen

3.    De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden volgend het register bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4.    Indien een lid hiermee schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel schriftelijk aan de vereniging is bekend gemaakt. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

       Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.

5.    Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.

6.    Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

7.    Het bestuur draagt er zorg  voor dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

8.    Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht

9.     Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

        Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

1.     Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.     Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.     Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.     De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5.     Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.     De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1.     Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.     Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren van de vereniging. Ieder lid ontvangt een gelijk deel. De algemene vergadering kan echter bij haar in het vorige lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststellen voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3.     De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.     Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5.     De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 18 vermelde register.

6.     De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

REGLEMENTEN

Artikel 20

1.     De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.     Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3.     Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.