Huisregels

Voor een goede gang van zaken zijn er diverse "huisregels" opgesteld. Hieronder noemen we de belangrijkste. In het huishoudelijk reglement staan ook allerlei praktische aanwijzingen. 

 • Het verenigingsseizoen loopt van 1 september t/m 30 juni van het jaar erop, en wordt jaarlijks via website en Nieuwsbrief bekend gemaakt.
 • Seniorenrecreanten, die (ook) s avonds spelen, beschikken over een spellabel. Hiervoor is een pasfoto nodig.
 • Het spellabel wordt gebruikt om een eerlijke verdeling van de speeltijd te verkrijgen. Hiervoor wordt het bord in de hal gebruikt. Het is niet toegestaan het label al op een nieuw tijdstip te hangen als men nog niet uitgespeeld is.
 • Seniorenrecreanten, competitiespelers en ouders van (competitie-)jeugdleden, verzorgen zelf de kantinedienst voor hun speelgroep. In de bar hangt een overzicht van taken, die bij de bardienst horen (zie Spelregels en aanwijzingen voor een kantinedienst).
  De regels, die van toepassing zijn op het gebruik van de bar zijn vastgelegd in het Kantinereglement.
 • Na afloop van het badmintonnen dienen de spelers zelf de vloer van de speelhal aan te vegen.
 • Het is niet toegestaan om met sportschoenen met zwarte zolen de hal te betreden. Deze laten veelal onverwijderbare zwarte strepen achter.
 • Dranken en etenswaren mogen niet in de speelhal worden genuttigd. In de kleedkamers mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen en/of beschadigingen van goederen, alsmede voor eventuele blessures en de gevolgen daarvan.
 • Voor elke speeltijd fungeert een lid als recreantencontactpersoon (ook wel RC'er genoemd). Namen en foto's zijn de te vinden op deze website.
 • U bent pas speelgerechtigd als de contributie is voldaan of het incassoformulier is ingeleverd.
 • Elk lid mag ook buiten de eigen vaste speeltijd spelen, mits de hal beschikbaar is voor recreanten en het niet te vol is; dit ter beoordeling van de recreantencontactpersoon. Neem van te voren dus even contact met hem of haar op.
 • Senioren recreanten, die overdag hun vaste speeltijd hebben, kunnen ook op andere speeltijden overdag badmintonnen. Indien zij ook 's avonds willen spelen, dienen zij dezelfde contributie te betalen als degene, die 's avonds hun vaste speeltijd hebben.
 • Jeugdleden worden voor de contributie ingedeeld op basis van de leeftijd die vóór 1 september van het seizoen is bereikt. Jeugdleden, die meespelen in de seniorencompetitie of met de senioren recreanten, betalen de voor hun leeftijd geldende contributie.
 • Voor wijzigingen gedurende het seizoen (b.v. andere speeltijd of omzetting naar donateurschap, van recreant naar competitie, aanvraag nieuw spellabel) zijn administratie kosten verschuldigd. Dit geldt niet voor wijzigingen voor een nieuw seizoen, wanneer dat schriftelijk vóór 1 juli aan de ledenadministratie is gemeld. Ook donateurs, die in de loop van het seizoen (weer) gaan spelen, hoeven geen administratiekosten te betalen; wel de resterende contributie voor het seizoen.
 • Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juli van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of email kan gericht worden aan de ledenadministratie. Neem bij twijfel over een tijdige opzegging tevoren contact op met de ledenadministratie.
  Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan.
  Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.
 • Teruggave van contributie gedurende het seizoen, is slechts bij hoge uitzondering mogelijk en komt pas in aanmerking als:
  1. Er sprake is van overmacht
  2. Dit schriftelijk en gemotiveerd aan de ledenadministratie is kenbaar gemaakt, vergezeld van een verzoek tot restitutie van de contributie
  3. Slechts de resterende volle maanden vanaf ontvangst van het verzoek komen in aanmerking, waarbij het terug te betalen bedrag in ieder geval verminderd wordt met de administratiekosten en de bondsafdracht, eventueel ook met de contributie als donateur, indien u zich als zodanig aanmeldt.

Speelstop

Op feestdagen zoals bijvoorbeeld Kerstmis is de hal normaal gesproken gesloten. Maar indien gewenst kan er in overleg met de contactpersoon wel gespeeld worden.