Aan- en afmelden

 • Het verenigingsseizoen loopt van 1 september t/m 30 juni van het jaar erop. De exacte data worden jaarlijks via website en Nieuwsbrief bekend gemaakt.
  Trainingen (voor jeugd en competitiespelers) worden gegeven vanaf de laatste twee weken augustus t/m 30 april;
 • Aanmelding van recreanten kan d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier;
 • Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden; het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juli van ieder jaar.
  Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan Ronald van Tunen van de ledenadministratie
 • Uiteraard kunt u ook een brief sturen aan:

Vennewater Badminton Heiloo
t.a.v. ledenadministratie
Het Zevenhuizen 46
1852JC Heiloo

 • Neem bij twijfel over een tijdige opzegging tevoren contact op met de ledenadministratie;
 • Voordat het lidmaatschap kan worden beeindigd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan;
 • Indien niet voor 1 juli is opgezegd, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen;
 • Voor wijzigingen gedurende het seizoen (b.v. andere speeltijd of omzetting naar donateurschap, van recreant naar competitie, aanvraag nieuw spellabel) zijn administratie kosten verschuldigd. Dit geldt niet voor wijzigingen voor een nieuw seizoen, wanneer dat schriftelijk vóór 1 juli aan de ledenadministratie is gemeld. Ook donateurs, die in de loop van het seizoen (weer) gaan spelen, hoeven geen administratiekosten te betalen; wel de resterende contributie voor het seizoen.Teruggave van contributie gedurende het seizoen, is slechts bij hoge uitzondering mogelijk en komt pas in aanmerking als:
  1. Er sprake is van overmacht
  2. Dit schriftelijk en gemotiveerd aan de ledenadministratie is kenbaar gemaakt, vergezeld van een verzoek tot restitutie van de contributie
  3. Slechts de resterende volle maanden vanaf ontvangst van het verzoek komen in aanmerking, waarbij het terug te betalen bedrag in ieder geval verminderd wordt met de administratiekosten en de bondsafdracht, eventueel ook met de contributie als donateur, indien u zich als zodanig aanmeldt.